Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản