Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020

Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020