Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023