Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT)

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT)

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT)