TB của trung tâm lưu ký chứng khoán v/v hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

TB của trung tâm lưu ký chứng khoán v/v hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

TB của trung tâm lưu ký chứng khoán v/v hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020