Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023