Báo cáo TC giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Báo cáo TC giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Báo cáo TC giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2020